สอบถามข้อมูลสินค้า 02-709-5615-8
 
 
Tell a friend
HEAD PROTECTION
อุปกรณ์ป้องกันเสียง

 

 
มาตรฐานและกฎหมายเสียงดังในที่ทำงาน
*คัดจากนิตยสาร 3 M Safety Solutions
ประเทศไทย
1.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำ
    งานเกี่ยวกับ ภาวะแวดล้อม หมวด 3 เสียง
หมวด 3
เสียง
 
ข้อ 13 ภายในสถานที่ประกอบการที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำ
        งานดังต่อไปนี้
1)  ไม่เกินวันละเจ็ดชั่วโมง ต้องมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับ
     ติดต่อกันไม่เกิดเก้าสิบเอ็ดเดซิเบล (เอ)
2)  เกินกว่าวันละเจ็ดชั่วโมง แต่ไม่เกิดแปดชั่วโมง จะต้องมี
     ระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันไม่เกินเก้าสิบเดซิเบล
     (เอ)
3)  เกินวันละแปดชั่วโมง ต้องมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อ
     กันไม่เกินแปดสิบเดซิเบล (เอ)
 
ข้อ 14 นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานในที่ที่มีระดับเสียงเกินกว่า
        ร้อยสี่สิบเดซิเบล (เอ) มิได้
สาระสำคัญคือกำหนดระดับเสียงหนึ่งๆ กับระยะเวลาที่อนุญาตให้สัมผัสได้แต่ไม่ได้กำหนดในลักษณะการคำนวณหาปริมาณเสียงแต่อย่างใด
2.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512 เรื่องหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน
 
สาระสำคัญ คือ กำหนดมาตรฐานเสียงดังในโรงงานไว้ที่ 80 เดซิเบล และหากเสียงดังเกินกว่าที่กำหนัดหรืออาจเป็นอันตรายต่อแก้วหู ทางโรงงานต้องจัดให้มีอุปกรณ์ลดเสียงที่มีประสิทธิภาพ สังเกตว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดเรื่องระยะเวลาที่สัมผัสเสียงดังและสเกลของหน่วยเดซิเบลไว้
ประเทศสหรัฐอเมริกา
OSHA และ ACGIH แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดระดับเสียงดังที่อาจได้ยินหรือสัมผัสในระยะเวลาหนึ่งๆ อย่างละเอียด
มาตรฐานระดับความดังของเสียง (OSHA)
ระยะเวลาต่อวัน (ชั่วโมง)
ระดับเสียงดัง (เดซิเบล-เอ)
8
90
4
95
2
100
1
105
0.5
110
0.25 หรือน้อยกว่า
115
โดยที่ : ระยะเวลาทำงานต้องลดลงครึ่งหนึ่ง ในทุกๆ 5 เดซิ
          เบล ที่เพิ่มขึ้น

สหราชอาณาจักรอังกฤษ
กระทรวงแรงงาน โดย Health and Safety Executive (HSE)
มาตรฐานระดับความดังของเสียง (HSE:UK)
ระยะเวลาต่อวัน (ชั่วโมง)
ระดับเสียงดัง (เดซิเบล-เอ)
16
87
8
90
4
93
2
96
07.5
108
โดยที่ : ระยะเวลาทำงานต้องลดลงครึ่งหนึ่ง ในทุกๆ 3 เดซิ
          เบล ที่เพิ่มขึ้น
 
 
Copyright © 2024 www.js-safety.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป