สอบถามข้อมูลสินค้า 02-709-5615-8
 
 
Tell a friend
data-34
 
    
                   MAINTENANCE SORBENT
     วัสดุดูดซับสารเคมีเหลวทั่วไป ( Non-aggressive liquid ) 
       • ใช้ดูดซับน้ำมัน สารเคมีเหลวที่ละลายน้ำ เช่น น้ำหล่อเย็น ที่รั่วไหลจากเครื่องจักรขณะทำ
          งาน ตามปกติ 
       • ใช้แทนทราย ขี้เลื่อย ซึ่งก่อให้เกิดความสกปรก ดูแลความสะอาดยาก และอาจทำให้เครื่อง
          จักรเสียหาย 
       • สะดวกกว่าการใช้ทรายขี้เลื่อย เพียงนำไปวางรอบเครื่องจักรที่รั่วไหลวเป็นประจำ   
       • ประหยัดเวลา และแรงงานในการดูแลความสะอาด 
       • ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ช่วยลดปริมาณซากของเสีย และประหยัดค่าใช้จ่าย
  
 
 
   พกพา
    ฉีก
พับทบ
 
        
สารเคมี
เหลว
จำพวก
น้ำมัน
(ไม่
ละลาย
น้ำ)
สารเคมี
เหลว
ที่ละลาย
ในน้ำ
 
 
 
กรด-ด่าง
เข้มข้น
 
 
 
 
 
 
วางรอบมุม
   คลี่
กางออก
 
 
 
 
 
 
    CHEMICAL SORBENT
 
 
วัสดุดูดซับสารเคมี
เพื่อควบคุมการแพร่กระจาย และกำจัดของเหลวที่เป็นอันตราย (Aggressive liquids) ซึ่งรั่ว
ไหลจากภาชนะบรรจุ
• ใช้ได้ดีกับสารเคมีทุกประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรด และด่างเข้มข้นเพราะไม่ทำปฏิกิริยา
   เคมี
• สะดวกและรวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการสัมผัสกับสารเคมีอันตรายเป็นเวลานานๆ
• ใช้งานได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน เหมาะสำหรับห้องทดลองโกดังเป็นสารเคมีหรือเก็บประจำไว้
   ในรถบรรทุกของเหลวอันตราย
 
 
 
    
 
 
 
สารเคมี
เหลว
จำพวก
น้ำมัน
(ไม่
ละลาย
น้ำ)
 
สารเคมีเหลว
ที่ละลายในน้ำ
 
 
 
 
 
กรด-ด่าง
เข้มข้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัสดุดูดซับน้ำมันและสารเคมีเหลว  
3M Sorbents ช่วยควบคุมการแพร่กระจาย และดูดซับของเหลวอันตราย
ซึ่งรั่วไหลจากแหล่งเก็บ ผลิตจากเส้นใยโพลีโพรลิลีน (Polypropylene)
ประสิทธิภาพการดูดซับสูงลดปริมาณซากของเสีย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการทำลายซาก มีหลายรูปทรงให้เลือก เพื่อความเหมาะสม กับสภาพงาน
ใช้งานได้ทันที สะดวก และรวดเร็ว ช่วยลดอันตราย และปลอดภัยต่อ
สภาพแวดล้อม ISO 14000
 
   

สารเคมีเหลว
จำพวกน้ำมัน
(ไม่ละลายน้ำ)

สารเคมีเหลว
จำพวกน้ำมัน
(ไม่ละลายน้ำ)

กรด-ด่าง
เข้มข้น
 
 
 
 
 
   
รูปทรงการใช้งาน
 
       
   
Pad
• เหมาะกับการรั่วไหลที่มีปริมาณน้อย
หรือในพื้นที่แคบ
• เช็ดทำความ
สะอาดเครื่องมือ
เครื่องจักรที่มีคราบน้ำมัน
 
 
 
 
 
 
 
 
Roll
• เหมาะกับการแพร่กระจาย
ที่เป็นบริเวณกว้าง
• ใช้ตัดตามขนาดที่
ต้องการ หรือตัดเข้ารูป
ตามมุมแคบๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boom
• ใช้ล้อมเป็นวง เพื่อ
ควบคุม การแพร่
กระจายให้อยู่ใน
เขตจำกัด
• วางรอบเครื่องจักร 
เพื่อดูด ซับน้ำมัน
หล่อลื่นที่รั่วไหล
• เกี่ยวต่อกันเป็นท่อ
ยาวได้ (T-270)
 
 
 
 
 
 
Folded
• อเนกประสงค์
ปรับรูปทรงได้ หลาย
แบบ : Roll, Pad,
Boom
• มีรอยปรุทุกๆ 16
นิ้ว ฉีกง่ายตามความ
ยาวที่ต้องการ
• บรรจุในกล่อง
น้ำหนักเบา พกพา
สะดวก เหมาะใน
กรณีฉุกเฉิน
 
 
 
 
 
Particulate
• ใส่กล่องบรรจุขวด
สารเคมี เพื่อดูดซับ
กรณีขวดแตก
• ใช้โปรยบนพื้นผิว
ขรุขระ
• ใช้ร่วมกับรั้วลวด
หนามของ รางระบาย
น้ำ เพื่อดักน้ำมัน
หรือสารเคมีที่ไม่
ละลายน้ำ
 
 
 
 
   
 
  PETROLEUM SORBENT  
วัสดุดูดซับน้ำมัน และสารเคมีเหลวที่ไม่ละลายน้ำ
ใช้กำจัดสารเคมีเหลวจำพวกน้ำมัน และสารเคมีที่ไม่ละลายน้ำ ซึ่งรั่วไหลออกจากแหล่งเก็บเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
• ใช้ได้ดี ทั้งบนบก และในแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ รางระบายน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
• รักษารูปทรง และทนอุณหภูมิได้ดี ขณะลอยอยู่ในน้ำเป็นเวลานาน
• รีดน้ำมันออก แล้วนำวัสดุดูดซับ และน้ำมันกลับมาใช้งานได้อีก
 
     
สารเคมี
เหลว
จำพวก
น้ำมัน
(ไม่
ละลาย
น้ำ)
 
สารเคมี
เหลว ที่
ละลายใน
น้ำ
 
 
 
กรด-ด่าง
เข้มข้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2023 www.js-safety.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป